Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för andra företags- och samfundsformer

Övriga företags- och samfundsformer är :

 • stiftelse
 • europeisk ekonomisk intressegruppering eller en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland
 • europabolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • bostadsrättsförening
 • samfölld förmån.
 • beskattningssammanslutning.

Samfälld förmån

Samfällda förmåner, såsom väglag, är inte skattskyldiga enligt huvudregeln och de kan av denna orsak inte heller antecknas i Företags- och organisationsdatasystemet. Det kan i vissa situationer skapas ett beskattningsmässigt behov för samfund om det betalar ut lön eller om till exempel ett väglag ska registrera sig som momsskyldigt och då får ett FO-nummer.

Som bilaga till etableringsanmälan (Y1) ska då lämnas

 • avtal om bolagsbildning när det är fråga om en ny samfälld förmån
 • protokollet över årsstämman varav det framkommer den giltiga nämnden, personerna med firmateckningsrätt och den rätta formen på namnet
 • kopia av utdraget ur fastighetsdatasystemet och
 • ett eventuellt beslut om bolagsbildning av vägnämnden.

Ange på blanketten i punkten Tilläggsuppgifter motivering till registreringsförutsättningarna.

Beskattningssammanslutning

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroende på verksamheten kallar man beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets- eller skogssammanslutningar . Se våra anvisningar för jordbruksföretagare och skogsägare.

Gör etableringsanmälan på pappersblankett

Anmäl om att verksamheten inleds med blankett Y1, Y2 eller Y3, beroende på vilken företags- och samfundsform anmälan gäller. Etableringsanmälan kan inte göras på nätet .

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten .

Betala behandlingsavgiften

För etableringsanmälan betalas en behandlingsavgift till Patent- och registerstyrelsen. Bekanta dig med priserna och betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi :