Etableringsanmälan för andra företags- och samfundsformer

Övriga företags- och samfundsformer är:

 • stiftelse
 • europeisk ekonomisk intressegruppering eller en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland
 • europabolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • bostadsrättsförening
 • beskattningssammanslutning
 • jordbruksföretagare och skogsägare.

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroende på verksamheten kallar man beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets- eller skogssammanslutningar.

Jordbruksföretagare kallas jordbruksidkare. Som jordbruksidkare räknas självständiga yrkesutövare och dödsbon som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver verksamheten tillsammans.

Skogsägare räknas som skogsbruksidkare när man avser privatpersoner, makar tillsammans eller dödsbon som äger skog.

Gör etableringsanmälan på pappersblankett

Anmäl om att verksamheten inleds med blankett Y1, Y2 eller Y3, beroende på vilken företags- och samfundsform anmälan gäller. Etableringsanmälan kan inte göras på nätet.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Betala behandlingsavgiften

För etableringsanmälan betalas en behandlingsavgift till Patent- och registerstyrelsen. Bekanta dig med priserna och betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi:

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar