Nedläggningsanmälan för andra företags- och samfundsformer

Övriga företags- och samfundsformer är:

 • stiftelse
 • europeisk ekonomisk intressegruppering eller en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland
 • europabolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • bostadsrättsförening
 • beskattningssammanslutning
 • jordbruksföretagare och skogsägare.

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroende på verksamheten kallar man beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets- eller skogssammanslutningar.

Som jordbruksidkare räknas självständiga yrkesutövare och dödsbon som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver verksamheten tillsammans.

Som skogsbruksidkare räknas privatpersoner, makar tillsammans eller dödsbon som äger skog.

Gör anmälan på pappersblankett

Tills vidare kan du inte göra en anmälan som gäller nedläggning av ett annat företag eller samfund på nätet.

Anmäl alltid till stiftelseregistret om nedläggning av en stiftelse. Gör anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 17.

Om stiftelsen också har registrerats i handelsregistret ska du anmäla om nedläggningen på pappersblankett Y4 och bilageblankett 15. Läs mer om anmälningen av upplösningen av en stiftelse till stiftelseregistret på webbplatsen prh.fi.

Om du vill kan ditt företag eller samfund fortfarande vara infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister även om du tar bort det från Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Gör i så fall ändringsanmälan på pappersblankett Y4.

Andra företags- och samfundsformer anmäler om nedläggning på pappersblankett Y4 och bilageblankett 15.

Du hittar blanketterna och anvisningarna i slutet av sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Nedläggningsanmälan är gratis.

Ladda ned pappersblanketter