Ansöka om momsskyldighet på eget initiativ

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lagen. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan bli momsskyldigt på ansökan för

  1. överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet
  2. rörelseverksamhet i liten skala
  3. gemenskapsinterna förvärv
  4. primärproduktion eller
  5. som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.
Om ett företag som bedriver rörelseverksamhet och primärproduktion vill ansöka om momsskyldighet även om dess omsättning under en räkenskapsperiod understiger gränsen för verksamhet i liten skala, ska företaget ansöka om momsregistrering för båda verksamheter.

1.Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet

Den som överlåter nyttjanderätten till en fastighet kan under vissa förutsättningar bli momsskyldig på ansökan. I ett sådant fall ska en hyresgäst som använder lokalerna eller aktieägare i fastighetsaktiebolaget bedriva fortlöpande momspliktig verksamhet i lokalerna.

Sätt ett kryss här och ange datumet då momsskyldigheten börjat. Anteckna hyresgästens namn och FO-nummer på sidan 4 i Tilläggsuppgifter. Bifoga en kopia av hyresavtalet.

Läs mer ansökan om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet på webbplatsen vero.fi.

2.Rörelseverksamhet i liten skala

Om företaget bedriver rörelseverksamhet i liten skala, det vill säga räkenskapsperiodens omsättning för 12 månader uppgår till högst 15 000 euro, kan företaget emellertid bli momsskyldigt på ansökan.

Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, omvandlas räkenskapsperiodens omsättning så att den motsvarar omsättningen för 12 månader: räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar.

Om företaget vill ansöka om att bli momsskyldigt ska du sätta ett kryss i rutan och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget utöver primärproduktion också börjar bedriva annan rörelseverksamhet och räkenskapsperiodenssammanräknade omsättning understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan rörelseverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro, ska du kryssa för punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet".

3. Gemenskapsinterna förvärv

Med gemenskapsinterna varuförvärv avses inköp av lösa varor från ett annat EU-land.

Om en näringsidkares verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag vid momsbeskattningen, är han momsskyldig för gemenskapsinterna förvärv om de gemenskapsinterna förvärven överstiger 10 000 euro under innevarande kalenderår eller under det föregående kalenderåret.

En näringsidkare eller en juridisk person har dock möjlighet att bli momsskyldig på ansökan även om de gemenskapsinterna förvärven inte överstiger gränsvärdet.

Sätt ett kryss i rutan och anteckna den tid under vilket företaget är momsskyldigt. Företaget ska vara momsskyldigt minst två år. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

4. Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig

Om ett företag bedriver primärproduktion och dess omsättning under en räkenskapsperiod är högst 15 000 euro, kan det ansöka om att bli momsskyldigt. Primärproduktion utgörs av bland annat jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renhushållning.

Om företaget vill ansöka om att bli momsskyldigt, ska du sätta ett kryss i rutan och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget börjar bedriva primärproduktion utöver annan rörelseverksamhet och företagets sammanräknade omsättning under en räkenskapsperiod understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan affärsverksamhet under en räkenskapsperiod överstiger 15 000 euro, ska du sätta ett kryss i punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion".

5. Allmännyttigt samfund eller religionssamfund

Även ett allmännyttigt samfund eller ett religionssamfund kan ansöka om momsskyldighet. Ett allmännyttigt samfund kan frivilligt ansöka om att bli momsskyldigt även om samfundets verksamhet inte är sådan momspliktig näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen.