Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i ändrings- och nedläggningsanmälan Y4

Med blankett Y4 kan du anmäla ändringar i verksamheten avaktiebolag, andelslag, stiftelser, sparbanker eller andra samfund eller anmäla nedläggning av företag till Patent-och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen .

Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda med undantag avvissa anmälningar. Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltidgratis.

Gå till handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar på PRS webbplatsÖppnas i en ny flik

Hur fyller jag i blanketten?

Spara blanketten på din dator innan du fyller i den. Fyll i blanketten och skriv ut den.

Grunduppgifter

Fyll alltid i grunduppgifterna i anmälan.

Skriv varje siffra i FO-numret i sitt eget fält. FO-numret består av en sjusiffrig första del och en kontrolldel på en siffra. Om numret börjar med en nolla skriv den också.

Ange det registrerade företagsnamnet under "Firma".

Företaget anmäler ändringar eller nedläggning till PRS register

Välj till vilket register hos PRS du vill anmäla ändringar eller nedläggning.

Anmäl ändringar i företagets verksamhet eller nedläggning av företaget till Skatteförvaltningens register på sidorna 3–4.

Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt förregistrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Gäller inte ändringar av adress- och kontaktuppgifter.

Obs! Motiverabegäran på en separat bilaga.

Ny firma

Ange företagets nya firma (företagsnamn).

Gå till PRS webbplats för att läsa anvisningar om företagsnamn, parallellfirmor och bifirmor.Öppnas i en ny flik

Ny hemort

Ange företagets nya hemort. Hemortenska vara en kommun i Finland.

Ange ny hemstat för utländskt företag.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret.

Med parallellfirma avses en översättning av företagets finska eller svenska namn (firma). Ange de parallellfirmor som företaget har. Ange vilket språk det är fråga om inom parentes.

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma.

Gå till PRS webbplats för att läsa anvisningar om parallellfirmor och bifirmor.Öppnas i en ny flik

Företagets offentliga kontaktuppgifter

Ange företagets nya kontaktuppgifter. Ett företag som förs in ihandelsregistret måste ha antingen en besöksadress eller en postadress. Du kan också angeandra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

C/O-postadress eller C/O-besöksadress

Om du som företagets postadress eller besöksadress vill ange ett annatföretags eller en annan persons postadress, fyll i företagets ellerpersonens namn i c/o-fältet.

Ny postadress

Ange företagets nya postadress. Om du vill använda en postboxadress, ange bara den.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressenförmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annanpostadress till Skatteförvaltningen, ange adressen på sida 3 under"Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Ny besöksadress

Ange företagets nya besöksadress. Besöksadress är rörelsens eller driftställets belägenhetsadress.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • Postnummer
 • Postkontor.

Kontaktuppgifter som ska avregistreras

Ange här de kontaktuppgifter som du vill avregistrera helt och hållet. Observera att adressuppgifterna inte kan avregistreras helt. Företaget måste alltid ha antingen en post- eller en besöksadress.

Räkenskapsperiod

Ange ändring av räkenskapsperiod på följande sätt:


 • Ange under "Innevarande avvikande räkenskapsperiod" den innevarande räkenskapsperiodens begynnelse- och utgångsdatum (dd.mm.åååå–dd.mm.åååå).
 • Ange den nya, normala räkenskapsperioden med datum utan årtal (dd.mm.–dd.mm.)

Den normala räkenskapsperioden är alltid 12 månader.

Den avvikande räkenskapsperioden kan vara kortare eller längre än 12 månader. Den kan inte vara längre än 18 månader. Den innevarande, avvikande räkenskapsperioden och den nya, normala räkenskapsperioden måste gå ut samma dag.

En anmälan som gäller ändring av räkenskapsperioden ska lämnas in två månader före den dag då den nya räkenskapsperioden senast ska registreras (35 § i Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar 1379/2006).

Ändring av verksamhetsformen

Om företagets företagsform ändras, ange både den nuvarande och den nya företagsformen.

Du kan använda blankett Y4 endast om FO-numret förblir oförändrat trots ändringen av företagsformen.

Läs mer om ändring av företagsformen. Öppnas i en ny flik

Företagets nya huvudbransch för Skatteförvaltningen

Ange företagets nya huvudbransch, det vill säga den verksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Om den nya huvudbranschen inte ingår i det verksamhetsområde som redan finns i handelsregistret, ska företaget ändra bolagsordningen eller stadgarna och anmäla ändringen till handelsregistret.

Observera att företaget kan ha bara en huvudbransch. Huvudbranschen visas som offentlig uppgift i företagssökningen på ytj.fi.

Använd Statistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).

Gå till branschkoderna på Statistikcentralens webbplats. Öppnas i en ny flik

Person och företag som kan lämna tillägsuppgifter om denna anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. Ange också det företag som personen företräder om postadressen inte är hans eller hennes hemadress.

PRS skickar ett registerutdrag och eventuella rättelseuppmaningar och kompletteringsbegäranden till kontaktpersonen för respektive anmälan. Om företaget inte anger någon kontaktperson, skickar PRS registerutdraget under företagets namn och adress.

Skatteförvaltningen skickar ett registreringsmeddelande och eventuella begäranden om redogörelse alltid till företagets adress som angetts på sida 1 eller på sida 3 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Observera att uppgifterna som du anmäler till PRS på den här blanketten är offentliga.

Bilageblanketter enligt företagsform till PRS

När du anmäler ändringar i företagets verksamhet till handelsregistret eller stiftelseregistret, fyll också vid behov i PRS bilageblankett. Obs! Bifoga bilageblankett 15 till nedläggningsanmälan.

Kryssa för lämplig bilageblankett enligt företagsform och typ av ändring.

Tillläggsuppgifter till PRS

Här kan du kan anmäla eventuella tilläggsuppgifter till PRS .

Datum och underskrift

Skriv datum och namnförtydligande. Skriv ut blanketten och underteckna för hand.

Ändrings- och nedläggningsanmälan undertecknas av en person som svarar för anmälan eller en person som han eller hon har befullmäktigat. Bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Följande personer svarar för att lämna in anmälan:

 • aktiebolag, andelslag, sparbank, försäkringsförening och statligt affärsverk: ordinarie styrelseledamöter eller verkställande direktör
 • stiftelse, hypoteksförening och bostadsrättsförening: ordinarie styrelseledamöter
 • filial till utländsk näringsidkare: person som valts att teckna firman eller valts till företrädare
 • utländsk näringsidkare utan fast driftställe i Finland: näringsidkarensjälv eller hans eller hennes företrädare i Finland
 • europeisk ekonomiskintressegruppering: företagsledare
 • partrederi: redarna

Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen skickar post till företagets offentliga postadress. Alternativt kan du ange här en separat postadress bara till Skatteförvaltningen.

Uppgifter om övertagaren

Kryssa för rutan om företaget tar över näringsverksamheten av ett tidigare företag. Ange det tidigare företagets (överlåtarens) FO-nummer och namn.

Kryssa för rutan om företaget lägger ner näringsverksamheten och till exempel en köpare av företaget fortsätter verksamheten. Ange övertagarens FO-nummer. Om du inte känner till FO-numret, ange övertagarens namn.

Momsskyldighet

Ett företag kan anmäla sig som momsskyldigt eller ansöka om momsskyldighet. Företaget kan även anmäla att momsskyldigheten går ut. Välj lämpligt alternativ på blanketten och ange begynnelse- eller slutdatum för verksamheten i formen dd.mm.åååå.

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, ska det ge en redogörelse om det.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats och läs mer om momsbeskattning.Öppnas i en ny flik

Läs mer om gruppregistrering

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget kan anmäla sig som

 1. momsskyldigt för rörelseverksamhet
 2. momsskyldigt för inköp eller eget bruk
 3. deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU
 4. momsskyldigt för primärproduktion
 5. momsskyldigt som utländskt företag
 6. endast deklarationsskyldigt som utländskt företag
 7. momsskyldigt som utländsk distansförsäljare.

Läs anvisningar för företag som anmäler sig som momsskyldiga.

Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lag. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan ansöka om momsskyldighet

 1. för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet
 2. för rörelseverksamhet i liten skala
 3. för gemenskapsinterna förvärv
 4. för primärproduktion
 5. som utländsk näringsidkare
 6. som utländsk distansförsäljare
 7. som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.

Läs anvisningar för företag som ansöker om momsregistrering.

Företagets momsskyldighet går ut

Ange här om företagets momsskyldighet går ut.

Läs mer om hur du anmäler till Skatteförvaltningen att momspliktig verksamhet läggs ned.

Företaget är inte momsskyldigt

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under "Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen" (sida 4).

För att underlätta behandlingen bifoga en skriftlig redogörelse eller komplettering. Bifoga exempelvis en redogörelse om att förutsättningarna för momsfrihet uppfylls när du säljer hälso- och sjukvårdstjänster.

Även om företagets huvudsakliga verksamhet är momsfri, kan företaget trots det vara momsskyldigt om företaget bedriver annan momspliktig verksamhet.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsfri verksamhet.Öppnas i en ny flik

Ändring eller nedläggning som gäller löneutbetalning

Om företaget är en arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.

Läs mer om hur företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet eller slutar med det.

Ändring i eller avslutande av förskottsuppbördsregistrering

Om företaget ansöker om registrering i förskottsuppbördsregistret, ange antingen den dag då anmälan lämnas in eller den framtida begynnelsedag då verksamheten kommer att inledas.

Uppgiften om registreringen i förskottsuppbördsregistret är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Ett företag som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet kan föras in i förskottsuppbördsregistret. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Skatteförvaltningen kan vägra att registrera ett nytt företag i förskottsuppbördsregistret om en person som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som denna person tidigare lett, i väsentlig grad har försummat skattebetalningen, den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Företaget ska avregistreras från förskottsuppbördsregistret


Företaget stryks ur förskottsuppbördsregistret om dess verksamhet har upphört i sin helhet. Anmäl datum för nedläggning av verksamheten. Företaget kan strykas ur förskottsuppbördsregistret även när företagets verksamhetsområde har förändrats och det nya verksamhetsområdet inte förutsätter ett införande i förskottsuppbördsregistret. Företaget stryks ur registret tidigast den dag då anmälan kommit in.

Skatteperioden för skatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.

Observera att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Läs anvisningar för att välja skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen

Ändringar i försäkringspremieskattsskyldigheten

En försäkringsgivare (försäkringsbolag) som bedriver verksamhet i Finland ska betala skatt på försäkringspremier när premien grundar sig på ett försäkringsavtal och försäkringen gäller egendom i Finland eller annan förmån som hänför sig till verksamhet som bedrivs i Finland eller hänför sig till denna typ av verksamhet. Försäkringstagaren ska betala försäkringspremieskatt om han eller hon betalar försäkringspremien till en försäkringsgivare som bedriver verksamhet utomlands. Någon anmälan om försäkringspremieskattskyldighet behöver inte göras för betalning av de lagstadgade arbetspensionspremierna.

Om företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldigt, ange här begynnelsedagen för verksamheten. Bifoga också en fritt formulerad redogörelse med en beskrivning av verksamhetens karaktär.

Om försäkringspremieskattskyldigheten hos företaget upphör, ange här det datum från vilket företaget ska strykas ur registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Verksamheten avbryts

Om företaget avbryter sin verksamhet, ange det här och lägg till i Skatteförvaltningens register från vilket datum verksamheten avbryts.

Skatteförvaltningen stryker företaget ur förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över momsskyldiga. Om företaget inleder sin verksamhet på nytt, ska det lämna in en ny ändringsanmälan.

Uppgiften om avbrottet är offentlig och visas iföretagssökningen på ytj.fi. Avbrottet antecknas inte i handelsregistret eller stiftelseregistret.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen: 029 497 007
 • Statens ämbetsverk på Åland: 018 635 270