Ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutujalle

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 1) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, 2) vähäisestä liiketoiminnasta, 3) yhteisöhankinnasta, 4) alkutuotannosta, 5) taide-esineen tekijänä, 6) ulkomaisena elinkeinonharjoittajana tai 7) ulkomaisena etämyyjänä.

Esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien on mahdollista hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta.

Hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole mahdollista tekijänoikeuskorvausten osalta eikä siltä osin kuin esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona.

Y-lomakkeelle merkitään kohtaan "Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Hakeutumisen peruste ilmoitetaan sivulla 2 kohdassa lisätietoja. Ilmoita kohdassa lisätietoja "hakeudun esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi". Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse päivämäärä myös silloin, jos haluatte hakeutua tästä toiminnasta, vaikka yrityksenne olisi jo liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

1. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa.

Merkitse rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta tai muu selvitys vuokrattavasta kohteesta ja vuokralaisesta.

Siirry Verhallinnon sivuille lukemaan hakeutumisesta arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

2. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja

Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta tai alkutuotanto on vähäistä eli yrityksen tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta on enintään 15 000 euroa, yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuu-kauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys, joka on hakeutunut alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi, alkaa harjoittaa lisäksi muuta liiketoimintaa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksesta

3. Yhteisöhankkija

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta.

Elinkeinonharjoittaja on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa ja jos yhteisöhankinnat ylittävät 10 000 euroa kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä.

Merkitse rasti ja kirjoita aika, jonka yritys on verovelvollisena. Verovelvollisuuden pitää kestää vähintään kaksi vuotta. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta.

4. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa ja yrityksen liikevaihto on tilikauden aikana enintään 15 000 euroa, sillä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys, joka on hakeutunut liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, alkaa harjoittaa alkutuotantoa ja yhteenlaskettu liikevaihto tilikauden aikana jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta".

5.Taide-esineen tekijä

Myös taide-esineen tekijä voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihto olisi tilikaudessa enintään 15 000 euroa. Jos haluat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

6. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja

Jos yritys on rekisteröity ulkomailla, se voi seuraavissa tapauksissa hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa:

  • Yritys on etämyyjä, jonka myynti Suomeen on alle 35 000 euroa vuodessa (AVL 63 a §). Jos myynnit ylittävät tämän rajan, yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi (ks. Ulkomainen etämyynti).
  • Yritys harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista myyntiä.
  • Yritys harjoittaa Suomessa myyntitoimintaa, ja sillä on Verohallinnon hyväksymä edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa. Verohallinto hyväksyy yksityishenkilön edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Edustaja ei ole vastuussa yritykselle määrätystä verosta.

7. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alaraja ei ylity (AVL 63 a § ja 69 m §)

Yhteisön sisäisellä tavaroiden etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran ostajalle EU-maasta toiseen (esim. verkkokauppa). Tavara katsotaan kuljetetun myyjän toimesta tai puolesta myös silloin, kun myyjä osallistuu välillisesti tavaran kuljettamiseen.

Etämyynnistä on kysymys ainoastaan silloin, kun tavaran ostaja on yksityishenkilö tai muu häneen rinnastettava ei-arvonlisäverovelvollinen ostaja, jonka osalta tavaran osto toisesta EU-maasta ei ole arvonlisäverotuksessa tarkoitettu yhteisöhankinta (EU-tavaraosto). Valmisteveron alaisten tavaroiden osalta kyse on arvonlisäverotuksessa tarkoitetusta etämyynnistä vain silloin, kun ostajana on yksityishenkilö.

Etämyyntiä ei veroteta Suomessa, jos EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen koko EU:n laajuinen tavaroiden etämyyntien sekä radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen vuosittainen liikevaihto on yhteensä alle 10 000 euroa eikä raja ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuonna. 10 000 euron raja-arvoa sovelletaan vain silloin, kun myyjällä on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka vain yhdessä jäsenvaltiossa. Vaikka myyjän myynnit olisivat alle raja-arvon, myyjä voi valita etämyynnin verotusmaaksi Suomen. Valinta on voimassa vähintään kaksi kalenterivuotta.

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa etämyyntiä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen, rekisteröidyt etämyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja valitset etämyynnin verotusmaaksi Suomen, vaikka myynnin raja-arvo (10 000 euroa) ei ylity. Ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkamispäiväksi päivä, josta alkaen etämyynnin verotusmaa on Suomi.

Jos yrityksen myynti ylittää 10 000 euron raja-arvon kalenterivuodessa, katso kohta "Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alarajan ylitys alkamispäivänä".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan ohjeita: