Ansökan om momsskyldighet

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lagen. Ett företag som har ansökt om momsskyldighet registreras i regel som momsskyldigt från och med den dag då anmälan har inkommit.

Företaget kan ansöka om att bli momsskyldigt för 1) överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, 2) verksamhet i liten skala, 3) gemenskapsinterna förvärv, 4) primärproduktion, 5) som upphovsman till konstverk, 6) som utländsk näringsidkare eller 7) som utländsk distansförsäljare.

Utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt de som säljer deras framträdanden kan ansöka om att bli momsskyldiga i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Det ska inte bli möjligt att ansöka om att bli skattskyldig för dessa upphovsrättsersättningar och inte heller till den del som honorar eller andra ersättningar behandlas som löneinkomster i inkomstbeskattningen.

Anteckna på Y-blanketten i punkten " Företaget ansöker om momsregistrering" det datum då momsskyldigheten ska börja. Ange grunden för ansökan på sidan 2 i punkten Tilläggsuppgifter. Skriv i punkten Tilläggsuppgifter "jag ansöker om momsskyldighet för honorar". Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Ange datumet också i det fallet att du vill ansöka om att bli momsskyldig för denna verksamhet även om ditt företag redan är momsskyldigt för rörelseverksamhet.

1. Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet

Den som överlåter nyttjanderätten till en fastighet kan under vissa förutsättningar ansöka om att bli momsskyldig. I ett sådant fall ska en hyresgäst som använder lokalerna eller aktieägare i fastighetsaktiebolaget bedriva fortlöpande momspliktig verksamhet i lokalerna.

Kryssa för här och ange datumet då momsskyldigheten börjat. Bifoga en kopia av hyresavtalet eller någon annan utredning av det uthyrda objektet och av hyresgästen.

Läs mer om att ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet i skatt.fi

2. Verksamhet i liten skala

Om företaget bedriver verksamhet eller primärproduktion i liten skala, det vill säga räkenskapsperiodens omsättning för 12 månader uppgår till högst 15 000 euro, kan företaget emellertid ansöka om att bli momsskyldigt. Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, omvandlas räkenskapsperiodens omsättning så att den motsvarar omsättningen för 12 månader: räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Om företaget vill ansöka om att bli momsskyldigt ska du sätta ett kryss i rutan och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndighetens eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget som har ansökt om att bli momsskyldigt för primärproduktion dessutom börjar bedriva annan affärsverksamhet och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan affärsverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska du sätta ett kryss i punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet".

Läs mer om momsbeskattning av verksamhet i liten skala i skatt.fi

3. Gemenskapsinterna förvärv

Med gemenskapsinterna varuförvärv avses inköp av lösa varor från ett annat EU-land. Om en näringsidkares verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag vid momsbeskattningen är han momsskyldig för gemenskapsinterna förvärv om de gemenskapsinterna förvärven överstiger 10 000 euro under innevarande kalenderår eller under det föregående kalenderåret. En näringsidkare eller en juridisk person har dock möjlighet att ansöka om att bli skattskyldig även om de gemenskapsinterna förvärven inte överstiger gränsvärdet. Sätt ett kryss i rutan och anteckna den tid under vilket företaget är momsskyldigt. Företaget ska vara momsskyldigt minst två år. Skattskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan inkommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anges i ansökan.

4. Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig

Om företaget bedriver endast primärproduktion och omsättningen under räkenskapsperioden inte överstiger 15 000 euro, kan det ansöka om momsskyldighet. Primärproduktion utgörs av bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning och renhushållning. Kryssa för här och anteckna den dag från vilken momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan inkommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget som har ansökt om att bli momsskyldigt för affärsverksamhet börjar bedriva primärproduktion och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan affärsverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska du sätta ett kryss i punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion".

5. Upphovsman till konstverk

Även en upphovsman till ett konstverk kan ansöka om momsskyldighet, även om omsättningen under räkenskapsperioden inte överstiger 15 000 euro. Om du vill ansöka om momsskyldighet, kryssa för här och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

6. Utländsk näringsidkare

Om företaget är registrerat utomlands kan det ansöka om momsskyldighet i Finland i följande fall, även om det inte har ett fast driftställe i Finland:

  • Företaget är en distansförsäljare vars försäljning till Finland understiger 35 000 euro per år (63 a § i MomsL). Om försäljningen överstiger detta gränsvärde, måste företaget anmäla sig som momsskyldigt (se Utländsk distansförsäljning).
  • Företaget bedriver försäljning enligt den så kallade nollskattesatsen i Finland.
  • Företaget bedriver försäljningsverksamhet i Finland och har en företrädare med hemvist i Finland som har godkänts av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen godkänner en privatperson som företrädare endast i undantagsfall. Företrädaren är inte ansvarig för den skatt som påförts företaget.

7. Distansförsäljning, den nedre gränsen överskrids inte (63 a § i och 69 m § mervärdesskattelagen)

Med gemenskapsintern distansförsäljning av varor avses försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varor till köparen från ett EU-land till ett annat (till exempel näthandel). En vara anses ha transporterats av säljaren eller för dennes räkning även då säljaren indirekt deltar i transporten av varan. Det rör sig om distansförsäljning endast när varans köpare är en privatperson eller någon annan, med denne jämförbar, icke-momsskyldig köpare, för vars del inköpet av varan från ett annat EU-land inte är ett sådant gemenskapsinternt förvärv (EU-varuinköp) som avses i mervärdesbeskattningen.

Säljaren har rätt att välja transportens destinationsland som försäljningsland vid gemenskapsintern distansförsäljning av varor även om nämnda tröskelvärde på 10 000 euro inte skulle överskridas. Valet är i kraft under minst två kalenderår.

Kryssa för om företaget bedriver distansförsäljning från en annan EU-medlemsstat till Finland, och välj Finland som det land där distansförsäljningen ska beskattas även om den nedre gränsen för distansförsäljning (10 000 euro) inte överskrids. Ange som momsskyldighetens startdatum den dag från och med vilken distansförsäljningens beskattningsland är Finland.

Om företagets distansförsäljning till Finland överskrider 10 000 euro under ett kalenderår eller om företaget säljer punktskattepliktiga varor, se punkten " En utländsk näringsidkare bedriver distansförsäljning till konsumenter, den nedre gränsen överskrids på begynnelsedagen (63 a § i och 69 m § mervärdesskattelagen".

Gå till Skatteförvaltningens webbplats och läs anvisningen Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor