Ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalle

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi

  1. kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta,
  2. vähäisestä liiketoiminnasta,
  3. yhteisöhankinnasta,
  4. alkutuotannosta tai
  5. taide-esineen tekijänä.

Jos yritys, joka harjoittaa liiketoimintaa ja alkutuotantoa, haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sen tilikauden liikevaihto jää alle vähäisen toiminnan rajan, yrityksen tulee hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin molemmista toiminnoista.

1. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa.

Rastita kohta ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistön vuokralaisen nimi ja Y-tunnus lomakkeen sivulla 4 kohdassa Lisätietoja. Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta.

Lue lisää hakeutumisesta arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta vero.fi-sivulta

2. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja

Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta on vähäistä eli yrityksen tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta on enintään 15 000 euroa, yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä.

Jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotannon lisäksi myös muuta liiketoimintaa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta".

Lue lisää vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksessa vero.fi-sivulta

3. Yhteisöhankkija

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta.

Elinkeinonharjoittaja on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa ja jos yhteisöhankinnat ylittävät 10 000 euroa kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna.

Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä.

Ilmoita hakeutumisen alkupäivä ja rastita kohta "yhteisöhankinnasta". Ilmoita aika, jonka yritys on verovelvollisena, lomakkeen kohdassa lisätietoja, sivulla 4. Verovelvollisuuden pitää kestää vähintään kaksi vuotta. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta.

4. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos yritys harjoittaa alkutuotantoa ja yrityksen liikevaihto on tilikauden aikana enintään 15 000 euroa, sillä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa muun liiketoiminnan lisäksi ja yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto tilikauden aikana jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta".

5. Taide-esineen tekijä

Myös taide-esineen tekijä voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihto olisi tilikaudessa enintään 15 000 euroa.

Jos haluat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Esiintyvät taiteilijat

Esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien on mahdollista hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole mahdollista tekijänoikeuskorvausten osalta eikä siltä osin kuin esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona.

Y-lomakkeelle merkitään kohtaan "Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Hakeutumisen peruste ilmoitetaan sivulla 4 kohdassa lisätietoja. Ilmoita kohdassa lisätietoja "hakeudun esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi". Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse päivämäärä myös silloin, jos haluat hakeutua tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka yrityksenne ilmoittautuu liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi.