Frågor och svar

Behöver du hjälp med e-anmälningar?

Uppgiften om mitt företags huvudsakliga bransch som visas i företagssökningen stämmer inte överens med företagets branschuppgifter. Hur kan jag ändra uppgiften?

Jag betalar arbetsersättning åt ett företag eller en person. Hur kan jag kontrollera att företaget eller personen finns i förskottsuppbördsregistret?

Varför hittar jag inga uppgifter om föreningen i företagssökningen?

Ska jag anteckna FO-numret på företagets fakturor och blanketter?

Behöver du hjälp med e-anmälningar?

Gå till sidan: Hjälp för e-anmälan.


Uppgiften om mitt företags huvudsakliga bransch som visas i företagssökningen stämmer inte överens med företagets branschuppgifter. Hur kan jag ändra uppgiften?

Uppgiften om företagets huvudsakliga bransch kommer till företagssökningen från Skatteförvaltningen. Uppgiften Huvudsaklig bransch baserar sig på statistikcentralens näringsgrensindelning. Läs mer om näringsgrensindelningen på Statistikcentralens webbplats.

Den huvudsakliga bransch som visas i företagssökningen motsvarar kanske därför inte till sin ordalydelse nödvändigtvis helt och hållet den uppgift om huvudsaklig bransch som företaget angett på Y-blanketten eller den bransch som registrerats i handelsregistret.

Om uppgiften om ditt företags huvudsakliga bransch är fel i företagssökningen eller om du i näringsgrensindelningen hittar en kod (text) som bättre motsvarar branschen ska du anmäla korrigeringen i den huvudsakliga branschen antingen per post på en Y-blankett eller kontakta Skatteförvaltningens telefonservice:

  • 029 497 007 (aktiebolag)
  • 029 497 005 (enskilda näringsidkare samt öppna bolag och kommanditbolag)

Jag betalar arbetsersättning åt ett företag eller en person. Hur kan jag kontrollera att företaget eller personen finns i förskottsuppbördsregistret?

Du behöver ersättningstagarens namn och FO-nummer. Ersättningens mottagare måste anteckna dessa på sin faktura. Båda uppgifterna är viktiga speciellt för enskilda näringsidkare, eftersom det kan finnas personer med samma namn i registret och namnuppgifterna av datasekretesskäl kan saknas i de offentliga uppgifterna.

I företagssökningen söks den registrerades uppgifter med hjälp av FO-numret. När det handlar om en fysisk person visas namnuppgiften endast om personen är eller har varit införd i handelsregistret eller registret över momsskyldiga. Namnet visas av datasekretesskäl inte i den offentliga informationstjänsten om personen endast är införd i förskottsuppbördsregistret. Praxisen beror på att det i förskottsuppbördsregistret även finns personer som inte idkar näringsverksamhet.

Om du genom sökning med FO-nummer får uppgifter utan namn kan du ännu söka efter uppgifterna genom sökning med fakturerarens namn. Om du får uppgifter med samma FO-nummer som resultat kan du vara säker på att FO-numret och uppgifterna i registret tillhör personen i fråga.

Om du hittar flera personer med samma namn vid namnsökningen eller om något annat är oklart är det skäl att kontrollera namnet på FO-numrets innehavare på Skatteförvaltningens servicenummer 020 697 031 eller på något av Skatteförvaltningen kontor.


Varför hittar jag inga uppgifter om föreningen i företagssökningen?

Företagssökningen innehåller inte uppgifter om alla registrerade föreningar, eftersom föreningsregistret inte är en del av Företags- och organisationsdatasystemet. Om en registrerad förening är införd i Skatteförvaltningens register eller i Patent- och registerstyrelsens handelsregister har föreningen ett FO-nummer. Då kan du med företagssökningen bekanta dig med dess uppgifter och bl.a. se i vilka register föreningen finns.

Eftersom föreningsregistret inte ingår i Företags- och organisationsdatasystemet förs ändringar som anmälts till föreningsregistret inte över till Företags- och organisationsdatasystemet eller dess tjänster. En förening måste separat anmäla bl.a. ändrade adress- och kontaktuppgifter eller en ändring av föreningens namn med Y-blanketter till t.ex. Skatteförvaltningen.

Du kan bekanta dig med basuppgifterna för de företag som finns införda i föreningsregistret i Patent- och registerstyrelsens avgiftsfria tjänst Föreningsnätet. Gå till tjänsten Föreningsnätet


Ska jag anteckna FO-numret på företagets fakturor och blanketter?

Om ett företag eller ett samfund har registrerats i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret ska du ange FO-numret på fakturor, blanketter och affärsbrev. Om ett momsskyldigt företag idkar handel med ett företag som är momsskyldigt i ett annat EU-land antecknar företaget förutom sitt FO-nummer även momsnumret på fakturan.

FO-numret heter på finska Y-tunnus och på engelska Business ID. Momsnumret heter på finska alv-numero och på engelska VAT number.

Aktiebolag måste förutom FO-numret också ange bolagets firma, hemort och adress samt uppgifter om en eventuell likvidation på dokumenten i fråga. Ett aktiebolag måste också uppge FO-numret på sina webbsidor.

På brev och blanketter för en utländsk näringsidkares filial måste man ange FO-numret, näringsidkarens firma, juridiska form, register (namn på utländskt register) och registernummer, hemort och uppgifter om en eventuell likvidation.