Ändra företagets uppgifter på nätet

Vem kan ändra företagets uppgifter?

Följande personer kan underteckna en ändringsanmälan i e-tjänsten:

 • i handelsregistret antecknad ordinarie styrelseledamot för ett aktiebolag eller andelslag
 • verkställande direktör eller disponent
 • enskild näringsidkare
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Dessa personer kan även auktorisera ett ombud i e-tjänsten så att han eller hon kan göra anmälningar på företagets vägnar. Ombudet kan göra en anmälan även utan auktorisering i tjänsten, men då ska någon av ansvarspersonerna underteckna anmälan. Läs mer om auktorisering.

Obs! Prokurister eller personer med rätt att företräda företaget kan inte underteckna en ändringsanmälan, och ändringsanmälan kan inte göras i e-tjänsten om uppgifterna om företagets ansvarsperson har anmälts till handelsregistret före 1994.

I e-tjänsten kan du anmäla följande:

 • Ändringar i företagets adress och övriga kontaktuppgifter. Läs mer om ändring av kontaktuppgifter längre ner på sidan.
 • Ändringar i uppgifter om ansvarspersoner och andra i handelsregistret antecknade personer samt egen avgång eller upphörande av uppdrag till handelsregistret om du har varit ansvarsperson i ett företag.
  • Aktiebolag, publikt aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, publikt försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt försäkringsbolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, andelsbank, sparbank och enskild näringsidkare.
 • Ändringar i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt strykning ur dessa register.
 • Huvudsaklig bransch och räkenskapsperiod, vilka ska anmälas till Skatteförvaltningen.
 • Ändring av bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal till handelsregistret och alla hithörande uppgifter som antecknas i registret, såsom firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde och hemort.
  • Aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och publika bolag (ändring av bolagsordning)
  • Andelslag, andelsbanker och sparbanker (ändring av stadgar)
  • Öppet bolag och kommanditbolag (ändring av bolagsavtal)
 • Ändring av firma (företagsnamn), parallellfirma och bifirma.
 • Ändring av kapital av aktiebolag, publika aktiebolag och bostadsaktiebolag.
 • Dotterbolagsfusion och absorptionsfusion, när ett aktiebolag är övertagande bolag.

Tills vidare ska du anmäla alla övriga ändringar till handelsregistret (PRS) och Skatteförvaltningens register på pappersblankett. Läs mer om hur du gör en ändringsanmälan.

Vad behöver jag för att kunna använda e-tjänsten?

För att kunna ändra företagets uppgifter i e-tjänsten måste du ha en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Observera att du inte kan logga in i tjänsten med ett företags nätbankskoder eller Katso-kod.

Vad kostar ändringsanmälan?

Anmälningar om ändring av företagets adress- och kontaktuppgifter samt anmälningar till Skatteförvaltningens register är avgiftsfria. Övriga ändringsanmälningar till handelsregistret är avgiftsbelagda. Se PRS prislista.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften för din anmälan. Du kan betala avgiften med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Anmälan kan även betalas av någon annan än den som gjorde anmälan.

E-tjänsten kontrollerar uppgifterna

Exempel: anmälan om aktiebolags styrelse

E-tjänsten kontrollerar att personbeteckningarna för de angivna personerna är korrekta och att antalet styrelseledamöter stämmer överens med bestämmelserna i bolagsordningen. Om val av styrelse och andra organ ska du bifoga ett undertecknat protokoll till anmälan. De tillåtna filformaten är pdf, doc och docx.

Bifoga till exempel

 • bolagsstämmoprotokollet om val av styrelse
 • styrelseprotokollet om val av verkställande direktör.

Uppgifterna om styrelseledamöter, verkställande direktörer och disponenter som har anmälts före 1994 saknar personbeteckningar, varför dessa personer varken kan underteckna eller slutföra ändringsanmälningar på nätet. Deras personbeteckningar ska anmälas till handelsregistret antingen på papper eller i e-tjänsten för att möjliggöra att de i fortsättningen kan utföra elektroniska underskrifter. Gå till PRS prislista.

Exempel: Adressändring

 1. Välj "Ändra företagets uppgifter".
 2. Ange företagets FO-nummer.
 3. Välj "Påbörja ändring av adress- och kontaktuppgifter"
 4. Fyll i företagets nya adress- och kontaktuppgifter. De giltiga adress- och kontaktuppgifterna visas på rutan.
 5. Underteckna och sänd.

Efter att du har uppdaterat informationen kan du sända in anmälan. Anmälan måste undertecknas innan du sänder den, vilket sker genom att trycka på "Underskrift". Observera att anmälans innehåll inte längre kan ändras efter undertecknandet.

Om du inte har behörighet att underteckna anmälan kan du godkänna anmälans innehåll och lämna den att undertecknas av en behörig person genom att trycka på "Lämna för underskrift".

Följande personer kan underteckna en ändringsanmälan:

 • i handelsregistret antecknad ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag eller andelslag
 • verkställande direktör
 • disponent
 • enskild näringsidkare
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i kommanditbolag
 • auktoriserad person.

Prokurister kan inte underteckna e-anmälningar.

I e-tjänsten kan du också auktorisera ett ombud att göra anmälningar på företagets vägnar. Den som auktoriserar kan endast vara en person som har rätt att underteckna anmälningar.

Ett ombud som arbetar för ett företag men som inte är auktoriserat kan göra anmälningar för företaget och låta en ansvarsperson eller ett auktoriserat ombud underteckna dem.

Ytterligare information om ändring av adress- och kontaktuppgifter

 • I e-tjänsten kan du anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter för de vanligaste företagsformerna.
  • Se till att den giltiga post- eller besöksadressen till ditt företag alltid finns registrerad i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens register. Du kan också anmäla telefonnumret, faxnumret, e-postadressen och www-adressen till ditt företag. Uppgifterna är offentliga och visas i företagssökningen på ytj.fi.
  • Du kan samtidigt anmäla en annan postadress till ditt företag endast för Skatteförvaltningens bruk. I det här fallet är den anmälda postadressen inte offentlig.
  • Du kan också ange dagen då ändringarna träder i kraft eller dagen då deras giltighet upphör. Observera att den första giltighetsdagen inte kan vara i det förflutna.
  • Vi skickar inte något separat registerutdrag om ändringarna. Du kan kontrollera de ändrade uppgifterna i företagssökning på ytj.fi.
  • Observera att du ska ändra adress- och kontaktuppgifterna på nätet i en egen anmälan. Om du vill anmäla andra ändringar till dina företagsuppgifter, kan du göra det under samma session men genom att fylla i en annan e-anmälan. Adress- och kontaktuppgifterna uppdateras automatiskt i handelsregistret men andra ändringsanmälningar granskas först av PRS.