Ändra företagets uppgifter på nätet

I e-tjänsten kan du anmäla:

 • Ändringar i företagets adress och övriga kontaktuppgifter. I e-tjänsten kan du anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter för de vanligaste företagsformerna.
  • Se till att den giltiga post- eller besöksadressen till ditt företag alltid finns registrerad i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens register. Du kan också anmäla telefonnumret, faxnumret, e-postadressen och www-adressen till ditt företag. Uppgifterna är offentliga och visas i företagssökningen på ytj.fi.
  • Du kan samtidigt anmäla en annan postadress till ditt företag endast för Skatteförvaltningens bruk. I det här fallet är den anmälda postadressen inte offentlig.
  • Du kan också ange dagen då ändringarna träder i kraft eller dagen då deras giltighet upphör. Observera att den första giltighetsdagen inte kan vara i det förflutna.
  • Vi skickar inte något separat registerutdrag om ändringarna. Du kan kontrollera de ändrade uppgifterna i företagssökning på ytj.fi. Läs mer om företagssökningen.
  • Observera att du ändrar adress- och kontaktuppgifterna på nätet i en egen anmälan. Om du vill anmäla andra ändringar till dina företagsuppgifter, kan du göra det under samma session men genom att fylla i en annan e-anmälan. Adress- och kontaktuppgifterna uppdateras automatiskt i handelsregistret men andra ändringsanmälningar granskas först av PRS.
 • Ändringar i uppgifter som finns antecknade i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • Huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • Räkenskapsperiod som anmäls till Skatteförvaltningen
 • Ändringar i uppgifter om ansvarspersoner eller andra i handelsregistret antecknade personer samt egen avgång eller upphörande av uppdrag till handelsregistret om du har varit ansvarsperson i ett företag
  • Aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, andelsbanker, försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag, sparbanker, öppna bolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare
 • Ändring av bolagsordning till handelsregistret samt alla sådana uppgifter som anges i bolagsordningen och som antecknas i registret, dvs. firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde, hemort osv.
  • Aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag
 • Stadgeändring till handelsregistret samt alla sådana uppgifter som anges i stadgarna och som antecknas i registret, dvs. firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde, hemort osv.
  • Andelslag, andelsbanker, sparbanker
 • Ändring av bolagsavtal samt alla sådana uppgifter som anges i bolagsavtalet och som antecknas i registret, dvs. firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde, hemort osv.
  • Öppna bolag och kommanditbolag
 • Anmälningar om kapital
  • Aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag
 • Dotterbolagsfusion och absorptionsfusion, när ett aktiebolag är övertagande bolag
 • Firma, parallellfirma och bifirma. Detta gäller alla de sammanslutningsformer som kan lämna in e-anmälningar om ändringar.
 • Ändringar i uppgifter som finns antecknade i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister samt avregistrering av företag från dessa register

Vem kan använda e-tjänsten?

Ansvarspersoner i ett företag, till exempel verkställande direktören eller en styrelseledamot i ett aktiebolag, kan underteckna en ändringsanmälan på ytj.fi. De kan också auktorisera ett ombud att göra anmälningar på bolagets vägnar. Ombudet kan göra en anmälan även utan auktorisering i tjänsten, men i det här fallet ska någon av ansvarspersonerna underteckna anmälan.

Obs! En ändringsanmälan kan inte göras i e-tjänsten, om uppgifterna om företagets ansvarsperson har anmälts till handelsregistret före år 1994.

Vad behöver jag för att kunna använda e-tjänsten?

För att kunna ändra ett företags uppgifter i e-tjänsten måste du ha en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Observera att du inte kan logga in i tjänsten med ett företags nätbankskoder.

Ändringsanmälningspriser

Anmälningar om ändring av företagets adress- och kontaktuppgifter samt anmälningar till Skatteförvaltningens register är avgiftsfria. Övriga ändringsanmälningar till handelsregistret är avgiftsbelagda. Se PRS prislista.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften för din anmälan. Du kan betala avgiften med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Anmälan kan även betalas av någon annan än den som gjorde anmälan.

Uppgifter som inte kan anmälas på nätet

Tills vidare ska du anmäla övriga ändringar till handelsregistret (PRS) och Skatteförvaltningens register på papper. Läs mer om hur du gör en ändringsanmälan.

E-tjänsten kontrollerar uppgifterna

Exempel: anmälan om ett aktiebolags styrelse

E-tjänsten kontrollerar att personbeteckningarna för de angivna personerna är korrekta och att antalet styrelseledamöter stämmer överens med bestämmelserna i bolagsordningen. Om val av styrelse och andra organ ska du bifoga ett undertecknat protokoll till anmälan. De tillåtna filformaten är pdf, doc och docx.

Bifoga till exempel

 • bolagsstämmoprotokollet om val av styrelse
 • styrelseprotokollet om val av verkställande direktör.

Uppgifterna om styrelseledamöter, verkställande direktörer och disponenter som har anmälts före 1994 saknar personbeteckningar, varför dessa personer varken kan underteckna eller slutföra ändringsanmälningar på nätet. Deras personbeteckningar ska anmälas till handelsregistret antingen på papper eller i e-tjänsten för att möjliggöra att de i fortsättningen kan utföra elektroniska underskrifter. Gå till PRS prislista.

Exempel: Adressändring

 1. Välj "Ändra företagets uppgifter".
 2. Ange företagets FO-nummer.
 3. Välj "Påbörja ändring av adress- och kontaktuppgifter"
 4. Fyll i företagets nya adress- och kontaktuppgifter. De giltiga adress- och kontaktuppgifterna visas på rutan.
 5. Underteckna och sänd.

Efter att du har uppdaterat informationen kan du sända in anmälan. Anmälan måste undertecknas innan du sänder den, vilket sker genom att trycka på "Underskrift". Observera att anmälans innehåll inte längre kan ändras efter undertecknandet.

Om du inte har behörighet att underteckna anmälan kan du godkänna anmälans innehåll och lämna den att undertecknas av en behörig person genom att trycka på "Lämna för underskrift".

Följande personer kan underteckna en ändringsanmälan:

 • i handelsregistret antecknad ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag eller andelslag
 • verkställande direktör
 • disponent
 • enskild näringsidkare
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i kommanditbolag
 • auktoriserad person.

Prokurister kan inte underteckna e-anmälningar.

I e-tjänsten kan du också auktorisera ett ombud att göra anmälningar på företagets vägnar. Den som auktoriserar kan endast vara en person som har rätt att underteckna anmälningar.

Ett ombud som arbetar för ett företag men som inte är auktoriserat kan göra anmälningar för företaget och låta en ansvarsperson eller ett auktoriserat ombud underteckna dem.

Adressuppgifter för åländska företag

Observera detta när du anmäler adressuppgifter för ett åländskt företag:
Om ditt företag har ett åländskt postnummer, identifierar e-tjänsten på ytj.fi inte gatunamnet rätt direkt, utan uppmanar dig att välja ett annat gatunamn. Du kommer vidare i tjänsten genom att klicka på "Jag bekräftar inte valet". Då godkänner tjänsten det gatunamn som du angett.