Hjälp för e-anmälan

Du kan göra en del av anmälningarna som gäller företagets eller samfundets verksamhet på nätet.

Kundsupport

Telefonrådgivning vardagar kl. 9-16.15 (lna/msa)

029 509 5700 (Handelsregistrets rådgivning)

029 497 007 (Skatteförvaltning, aktiebolag)

029 497 005 (Skatteförvaltning, enskilda näringsidkare samt öppna bolag och kommanditbolag)
Skicka supportbegäran med e-blankett.

Olika skeden i e-tjänsten

Bekanta dig med e-tjänsternas anvisningar nedan.

Ändra företagets adress- och kontaktuppgifter
https://tietopalvelu.ytj.fi/AsiointipalveluDemo/DemoSV/AloitaSv.html

Grunda ett aktiebolag
https://tietopalvelu.ytj.fi/AsiointipalveluDemo/OYDemoSV/Aloita.html

Ändra aktiebolagets uppgifter
https://tietopalvelu.ytj.fi/AsiointipalveluDemo/OYMuutosDemoSV/Aloita.html

Logga in i tjänsten

Den som använder tjänsten måste ha en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Du kan inte logga in med företagets nätbankskoder. Logga in i tjänsten.

Anmälningar

När du har loggat in i tjänsten kan du göra företagets anmälan.

Under Egna anmälningar ser du anmälningar som du gjort för olika företag.

Under Företagets anmälningar kan den som ansvarar för att göra anmälan, t.ex. en ordinarie styrelseledamot eller ett auktoriserat ombud, läsa det valda företagets anmälningar och underteckna dem.

Med länkarna i punkten Nya anmälningar till myndigheterna kan en ansvarsperson eller ett auktoriserat ombud läsa innehållet i de senaste inlämnade anmälningarna.

Avbryt anmälan

Du kan avbryta inlämnandet av en anmälan när som helst innan den undertecknas eller lämnas för underskrift. Med funktionen Spara som halvfärdig kan du avbryta inlämnandet av anmälan så att de redan angivna uppgifterna sparas. Du kan fortsätta med anmälan senare.

Med funktionen Ta bort anmälan kan du ta bort hela anmälan innan den undertecknas eller lämnas för underskrift. Då försvinner alla uppgifterna i anmälan. Du kan inte fortsätta med samma anmälan senare.

Lista över anmälningarna

Du ser i tjänsten en lista över de anmälningar företaget och du själv har gjort.

Behörigheten att läsa anmälningar bestäms enligt personens roll. Personer som enligt lagen ansvarar för att göra etablerings- eller ändringsanmälan och auktoriserade ombud kan läsa företagets anmälningar och sina egna anmälningar.

Ett ombud som inte är auktoriserat kan endast läsa anmälningar som ombudet gjort själv.

Underskrift

I punkten Underteckna anmälningarna kan ansvarspersonen eller ett auktoriserat ombud underteckna företagets anmälningar.

Betalning av behandlingsavgift

Anmälans behandlingsavgift betalas i e-tjänsten efter att anmälan har undertecknats. Betalaren kan vara någon annan än den som anmäler uppgifterna eller undertecknar anmälan.

Betalningen kan göras från företagets bankkonto med nätbankskoder, med företagets kreditkort eller från någon annans konto med nätbankskoder eller med någon annans kreditkort.

Betalningen sker i Vetuma, som är den offentliga förvaltningens tjänst för nätverksidentifiering och -betalning. I tjänsten Vetuma ingår bankernas nätbankstjänst och en e-betalningstjänst från Nets Finland Oy.

En avgiftsbelagd anmälan, som t.ex. etableringen av ett aktiebolag eller en ändringsanmälan som gäller aktiebolagets ansvarspersoner, behandlas eller registreras inte före anmälan har betalats. Läs mer om priserna.

Auktorisering av ombud

Företaget kan auktorisera en utomstående person att underteckna företagets anmälningar. Auktoriseringen kan ges av ordinarie styrelseledamöter för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag, verkställande direktören, bostadsaktiebolagets disponent, en enskild näringsidkare, ett öppet bolags bolagsman eller ett kommanditbolags ansvariga bolagsman, om dessa antecknats i handelsregistret.

Auktoriseringen görs på sidan Företagets auktoriseringar. Auktoriseringen kan beviljas för en bestämd tid eller tills vidare. Personbeteckningen och efternamnet anges för personen som ska auktoriseras. Bekräfta auktoriseringen med knappen Lägg till.

Auktoriseringen upphör när ett av följande villkor uppfylls:

  • auktoriseringens giltighetstid upphör
  • auktoriseraren eller den auktoriserade tar bort auktoriseringen
  • auktoriseraren är inte längre i en sådan ställning i företaget som ger rätt att auktorisera.

Auktoriseringens giltighet kontrolleras alltid då man använder auktoriseringen.

I auktoriseringslistan ser du de personer som har auktoriserats av företaget, giltighetstiden samt auktoriserarens namn. I auktoriseringshistorien finns information om företagets tidigare auktoriseringar samt orsaken till upphörandet.

Du kan upphäva auktoriseringen endast för personer som du auktoriserat själv.

Egna auktoriseringar

I auktoriseringslistan ser du de företag som har auktoriserat dig, auktoriseringens giltighetstid samt auktoriserarens namn. I auktoriseringshistorien ser du information om dina senast avslutade auktoriseringar samt orsakerna till upphörandena.

Du kan avsluta din egen auktorisering för ett valt företag.