Etableringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas enskild näringsidkare också "Firma", "Fma" eller "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare.

En enskild näringsidkare ("firma") ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om

  • näringsverksamheten bedrivs från ett fast driftsställe, dvs. från en separat affärslokal som inte finns i den egna bostaden
  • det finns andra än den enskilda näringsidkaren själv, maken eller makan, minderåriga barn eller barnbarn som arbetar för den enskilda näringsidkaren
  • den enskilda näringsidkaren vill skydda vald firma (företagsnamn), dvs. ha ensamrätt till namnet eller
  • den enskilda näringsidkaren bedriver verksamhet som kräver tillstånd.

Om du anmäler dig endast till Skatteförvaltningens register, kan du endast lämna in din etableringsanmälan på pappersblankett. Anmälan till Skatteförvaltningens register är avgiftsfri.

Det är billigare att lämna in etableringsanmälan på nätet än på pappersblankett

Du kan lämna in din etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister antingen på nätet (e-anmälan) eller på pappersblankett. Om du anmäler ditt företag både till handelsregistret och till Skatteförvaltningens register, fyll först i en etableringsanmälan i vår e-tjänst och anmäl sedan uppgifterna till Skatteförvaltningen med en ändringsanmälan i e-tjänsten.

PRS handelsregister tar ut en behandlingsavgift för anmälan. Behandlingsavgiften för en e-anmälan är billigare än för en anmälan på papper:

  • etableringsanmälan på nätet 75 €
  • etableringsanmälan på papper 110 €

Etableringsanmälan på pappersblankett

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, fyll i blankett Y3. Fyll också i personuppgiftsblanketten, som behövs för Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Läs ifyllningsanvisningarna.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om du lämnar in din anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Om näringsverksamheten inte kräver tillstånd, kan du inleda företagsverksamheten genast när du har lämnat in etableringsanmälan.

Jord- och skogsbruksidkare använder också blankett Y3. Som jordbruksidkare räknas självständiga yrkesutövare och dödsbon som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver verksamheten tillsammans. Som skogsbruksidkare räknas privatpersoner, makar tillsammans eller dödsbon som äger skog.

Om du redan har ett FO-nummer, det vill säga du har även tidigare bedrivit näringsverksamhet eller du vill exempelvis anmäla till handelsregistret ett företag som endast är infört i Skatteförvaltningens register, ska du istället för en etableringsanmälan göra en ändringsanmälan med blankett Y6 och personuppgiftsblanketten. Använd samma FO-nummer som tidigare. Ange på blankett Y6 alla de uppgifter som du vill anmäla om ditt företag till handelsregistret, såsom namn och verksamhetsområde. Läs anvisningarna för ändringsanmälan.

Du får ett FO-nummer

När du lämnar in din etableringsanmälan på nätet, får du ett FO-nummer efter att du undertecknat anmälan och betalat handelsregistrets behandlingsavgift. Om du gör etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan. Däremot tar det i regel tre veckor att föra in företaget i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Du kan följa handläggningstiderna på handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Har du redan ett FO-nummer?

Om du redan har ett FO-nummer, det vill säga du har även tidigare bedrivit näringsverksamhet eller du vill exempelvis anmäla till handelsregistret ett företag som endast är infört i Skatteförvaltningens register, handleder e-tjänsten dig i att fylla i en ändringsanmälan efter inloggning. Du anmäler alltså ditt företag till handelsregistret med en ändringsanmälan.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar